Publications

Der Anwendungsbereich des Vertrags zugunsten Dritter gem. §§ 328 ff. BGB

  • Mussa
    Chair for Civil Law a...

Rahbari, M. 2010, "Der Anwendungsbereich des Vertrags zugunsten Dritter gem. §§ 328 ff. BGB". In: ZGS 2010, S. 172-177.