Publications

Computer Program, Database and Domain Name in Intellectual Property Law


Počítačový program, databáza a doménové meno v práve duševného vlastníctva

Navrat, M. 2008, Computer Program, Database and Domain Name in Intellectual Property Law, Veda, vydavatelstvo Slovenskej akademie vied (Veda, publisher of Slovak Academy of Sciences), Slovakia, Bratislava.

amazon.com

Read more at www.veda.sav.sk